Pärlor ur månaden Ramadans daglig duaa – dag 30

Ramadan-2010

اللهمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّكْرِ والقَبولِ على ما تَرْضاهُ ویَرْضاهُ الرّسولُ مُحْكَمَةً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَیّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین والحمدُ للهِ ربّ العالمین

”O Allah, låt min fasta i den vara tackad och accepterad på det sätt DU behagar och Ditt Sändebud behagar [medan] stärkt dess grenar med rötterna, vid vår mästare Mohammad och hans renade Aal [Ahl al-Bait(A)] och all lovprisande [och tacksamhet] hör till världarnas Herre.”

Värdet av varje handling i Guds lydnad ligger i dess accepterande. Då Gud accepterar exempelvis bönen eller fastan så uppstiger handlingen och får sin effekt och tar oss närmare Honom. Handlingens acceptans beror på dess niyyah (avsikt), ikhlas (obesudlad renhet) så det görs bara för Gud samt på underkastelse inför Gud. Gud accepterar den fasta som bygger på tro och taqwa (gudfruktighet och fromhet) och är i lydnad och följe av Guds föreskrifter och Profetens(S) spår och belönar det med dess accepterande. Gud accepterar när dyrkanshandlingen är ren från synd.

Vi har fastat i 30 dagar och upprättat bönen och utfört dyrkanshandlingar och idag ber vi Gud att skydda oss från synd och tacka [belöna] vår strävan och acceptera den så som Han blir nöjd av och Hans Profet(S) blir nöjd av.

Vilka omfattas av Guds belåtenhet och vilka kriterier de har, vilket gör dem till hizb Allah (Guds parti) och följe av Hans Sändebud(S), kan utläsas av Guds ord i den heliga Koranen. Däribland följande egenskaper är några som är tagna ur Koranens verser:

 • Tro på Gud och domedagen.

 • Lämna sitt land och hus om det krävs för att bevara sin religion och utvandra.

 • Med sina förmögenheter och barn kämpa i Guds väg.

 • Vara ständigt efterföljande och underkastad Islamisk wilayat och ledarskap.

 • Sannfärdighet och ärlighet i ord och handling.

 • Känna ansvar gentemot muslimer och stötta och hjälpa varandra och stärka och hålla ihop.

 • Ständigt göra sin plikt av amr bil ma’roof wa nahy ’an el-monkar (mana till gott och hämma från ont).

 • Upprätta och upprätthålla salat (bönen) och sträva för dess och dess andas upprätthållande.

 • Ge sina förmögenheter och rikedomars zakat (religiös förmögenhetsskatt) samt inte försumma hjälpande och skänkande till fattiga och behövande.

 • Följa och vara underkastad Gud och Hans Profet(S) och hans ställföreträdare.

 • Med stadighet och styrka stå mot förnekarna och mellan sig med troende vara ömsint och barmhärtig.

 • Ständigt vara i dyrkan, i rokoo’ och sojood.

 • Ha ögonen ständigt på Guds ynnest och be om den och Hans belåtenhet och ha ikhlas.

I en vers säger Gud om profeten Ismail(A): Ismail var ständigt i sin Herres belåtenhet, för han höll sitt löfte och ständigt uppmanade sin familj till salat och zakat.

Imam Sadiq(A) säger: den som har vänskap [gillar] för Gud och har fiendskap [förkastar] för Gud och skänker för Gud, har en komplett tro.

De dyrkanshandlingar vi gör ska alltså backas upp vår tro på Gud och Profeten(S) och domedagen, eller med andra ord på grundprinciperna och rötterna av tron. Det är som en frukt som hänger i en gren. Om inte grenen är oskadd och länkad till stammen och roten så får frukten inte det vatten och näring den behöver för att växa. På samma sätt måste våra handlingar ske i ljuset av vår tro och övertygelse och vara i Guds väg och för Honom.

Och vi ber Dig O vår Herre och Gud om att DU accepterar och belönar vår dyrkan och strävan under Din bjudningsmånad med den acceptans och belöning som behagar Dig och gör Dig och Din Profet(S) belåten och är lik Din frikostighet och ynnest och omfattande barmhärtighet mot Dina utfattiga behövande tjänare, vid Din älskade Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A), på denna sista dag av månaden Ramadan och all lovprisande och tacksamhet hör till Dig O världarnas Herre.

Och vår gemensamma bön till Dig O Allah som vi ber om som Eid gåva utav Din oerhörda barmhärtighet, är vår Imam(AJ) och ledares snara ankomst och vår beredskap och totala underkastelse, lydnad och följe av honom, Din Hujja och ställföreträdare, inshaAllah.

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 29

Ramadan-2010

اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَةِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین

”O Allah, skyl mig i den med barmhärtighet…”

Vi ber Gud att skyla och täcka oss in i Sin barmhärtighet. Begreppet ”ghash” betyder dölja och täcka något. Det är därför som om någon döljer en varas fel eller brist har gjort ”ghash” och i själva verket lurat motparten, och vi har i hadith att ”är inte utav oss den som lurar en muslim”.

 

Och vi ber Gud ”… och skänk mig som rizq i den tawfiq och ’isma…”

Guds välsignelser, även utöver mat som oftast är känd som rizq, är också rizq, vilket refererar till olika välsignelser som Gud bestämmer i viss mått, utav vad som är halal, för Sin tjänare och var och en får sin fastställda rizq (levebröd och leverene) med strävan och lite tålamod. Så vi ber Gud att skänka oss tawfiq som behövs för att lyckas dyrka och göra gott samt ’isma som innebär att värna oss från att begå synd.

 

Och vi ber Gud ”… och rena mitt hjärta från lorten av anklagelse [shakk (tvivel och tveksamhet)]…”

Vi ber alltså Gud att inte låta oss drabbas av shakk som i sin sjukdomsfrom förstör tillvaron och som låter Shaitan med sin waswasa (viskningar) kunna attackera mer och sprida tvivel i alla möjliga frågor. Vi ber Gud att rädda oss från en sådan fälla och fängelse.

De som är drabbade av waswasa och får mycket shakk i allt möjligt, kan recitera 100 ggr varje dag thikren ”  لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم la hawl wa la qowwata ella billah al-Ali al-’Adhim” (det finns ingen kraft och ingen styrka utom med Gud den Högste den Störste) (Kafi volym 2 s 532).

Profeten(S) har även sagt till Salman(RA): ”Utöka av sägandet av لا حول و لا قوة الا بالله… så sannerligen är det en skatt utav paradisets skatter.” (Wasael Shia volym 2 s442)

Recitera denna thikr 7 ggr med bismillah ar-Rahman ar-Rahim för varje, ingår även i mustahab efterföljande dyrkanshandlingar till salat sobh (morgonbönen) och salat maghrib (skymningsbönen).

 

Och vi ber Dig om allt detta O vår Herre och Gud och allt kheir ”… O DU Barmhärtige med Sina troende tjänare” som älskar Dina tjänare och dränkt oss i välsignelser utan att vi behövt be om, vid Din älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och efterfölje av dem, i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) alltmer snara ankomst inshaAllah.

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 28

Ramadan-2010

اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واكْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیكَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین

”O Allah, öka i den min andel av nawafel [mustahab böner i samband med dagsbönerna]…”

Recitera duaa är inte bara för belöningens skull utan för att nå fulländning. Det är ett uppfostrande och insiktsberikande medel för människan att utvecklas i alla möjliga aspekter och på många olika plan och komma närmare Gud. Innebörderna av duaa lär och visar oss vår ställning och hur vi bör vara bland folk och inför vår Herre. Så själva duaa och själva gråtande i aza är i sig av stor värde och har en effekt som inte är att ta lätt på. Varje frukt har sin egen smak och varje blomma har sin egen doft; på samma sätt är varje dyrkanshandling, varje duaa, varje mustahab bön alldeles speciell och mustahab handlingar är definitivt värda att få del av åtminstone en gång.

En funktion som nawafil har utöver att föra närmare Gud, är att de gottgör för eventuella brister i bönen som exempelvis spridd fokus som man inte kunnat rå för. Så vi ber Gud att få tawfiq att få större del av nawafel och be mustahab (rekommenderade) böner utöver våra dagsböner.

Samtliga dagsböner har sin egen nafila-bön och likaså nattens nafila som bes i samband med den högst rekommenderade nattbönen. Nafila för Salat sobh (morgonbönen) är bara två rak’at och den ska bes innan morgonbönen och enligt vissa skildringar om man missar nattbönen eller inte kan gå upp för den, kan denna nafila sobh gottgöra för den. Det är alltså inte nödvändigt och inte direkt hållbart heller att i mustahab dyrkanshandlingar börja med det allra komplettaste av allt på en gång och uppleva det så svårt att man lägger ner allt, utan det är möjligt att ta det enklare först och stegvis. Exempelvis kan man börja med att be två rak’at (böneenheter) Shaf’ och en rak’at Watr av nattbönen i förenklad form till att börja med för att få del av denna högst rekommenderade bön.

 

Och vi ber Gud ”… och ära mig i den med tillhandahållande [förberedande och levererande] för utfrågningar…” d.v.s. allt jag kommer att frågas ut om efter döden om vad jag har haft för mig och hur jag har spenderat saker och vad jag har gjort.

Vilket ögonblick som helst och vilken andetag som helst skulle kunna vara mitt och ditt sista. Och innan vi vet ordet av måste vi bege oss från denna värld till nästa eviga värld där vi kommer att bli utfrågade och ställas till svars för allt vi gjort och hur vi skött varje ansvar som vi haft. Varenda liten grej, synlig eller dolt, kommer att scannas och tas fram och frågas om. Gud säger: Om ni visar vad som finns i ert nafs eller döljer det, kommer Gud hålla er till räkenskap [svars] för, samt, den som utför ett uns av en stoftkorn kheir (gott) kommer att se det och den som utför ett uns av en stoftkor sharr (ont) kommer att se det [se den heliga Koranen 2:284 samt 99:7-8]. Var och en av oss, oavsett position, har ansvar att sköta här i världen och de är tunga, och kan endast klaras med Guds vägledning och hjälp och självklart Hans ynnest och barmhärtighet.

Med andra ord ber vi Gud om förberedelse inför döden och att Han hjälper oss leva på ett sätt som medför Hans belåtenhet och där vi sköter vårt ansvar och utför våra plikter. Att ständigt ha döden inför sina ögon och hålla sig uppmärksam på att närsomhelst kan det vara dags att ge sig vidare, är en befriande hjälpmedel som gör att man tar allvar på den tiden man har och försöker utföra så mycket goda handlingar så komplett och rent man kan och undvika att tynga sig med synd och fästa sig vid saker som förgås i denna värld. Detta var Ahl al-Baits(A) sätt och förfarande och vi ber Gud att ge oss tawfiq att efterfölja dem och leva levnaden av Mohammad(S) och Aal Mohammad(A) och dö döden av Mohammad(S) och Aal Mohammad(A) inshaAllah.

Det kan även handla om att känna till religionens lagar och det som också frågas om. I vardagen kommer det upp en hel del som man behöver känna till religiösa rättsregler för att göra rätt och det är viktig att varje muslim känner till det allra mest grundläggande och lite till och gärna mer än så.

 

Och vi ber Gud ”… och närma i den mitt wasila (medel) till Dig bland andra medel…” så att jag når snabbare och enklare; precis som när vi ber Gud via Ahl al-Bait(A) som är den bästa av wasila till Gud.

Det kan även innebära att vi ber Gud att vi tar vara på alla de medel, verktyg och resurser vi har skänkts av Honom och som vi kommer att frågas om, från förnuft och tankeförmåga till kroppsdelar att agera med i denna värld till Hans vägledning, och använda dessa på bästa sätt så att de ska alla föra oss närmare Honom och brukas i Hans väg inshaAllah.

 

Och vi ber Dig om allt detta och allt kheir av Din ynnest ”… O DU som inte upptagas av insisterandet [bönandet] av de insisterande [som böner och ber Dig]” vid Din älskade Profet Mohammad(S) och Imam Ali(A) och Fatima Zahra(A) och Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A) och Imam Sajjad(A) och Imam Baqir(A) och Imam Sadiq(A) och Imam Kadhim(A) och Imam Ridha(A) och Imam Jawad(A) och Imam Hadi(A) och Imam Askari(A) och Imam Mahdi(AJ), vår tids Imam och länk till Dig, inshaAllah!

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 27

Ramadan-2010

اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین

”O Allah, skänk mig i den ynnesten av Laylat al-Qadr…”

Vi ber Gud att skänka oss ynnesten av Laylat al-Qadr som Han i den heliga Koranen sagt är bättre än tusen månader och under vilken Koranen nedsänts samt änglar och Rooh kommer ner till jorden och människors öde måttas upp och bestäms och är en natt som är frid ända till gryning [se den heliga Koranen surah al-Qadr]. Må våra hjärtan tömmas på allt annat än Gud så hjärtat blir Guds tron och änglarnas landningsbana inshaAllah.

Och vi ber Gud ”… och för mina angelägenheter i den från svårighet till lättnad…” vilket kan referera till Guds löfte som angetts och bekräftats i surah Inshirah vers 6-7 ”Sannerligen är med svårighet lättnad * Så sannerligen är med svårighet lättnad”. Med andra ord medföljs utan tvekan varje svårighet av en lättnad och kanske kan en aspekt av detta medföljande vara det tålamod som Gud skänker människan för att tåla och hålla ut under svårigheten och med det nå lättnaden. Gud vill ha lättnad och frälsning för oss och inte att Hans tjänare ska vara i svårighet och bekymmer – ”Gud vill lättnad för er och vill inte svårighet för er” (den heliga Koranen 2:185) så vi ber Gud om detta också och riktar oss själva in på den linjen genom att följa Guds föreskrifter. Vi ber Gud om att underlätta alla våra svårigheter och fixa vad som än bekymrar oss och lösa det och leda oss till lättnad och kheir inshaAllah.

 

Och vi ber Gud ”… och acceptera mina ursäkter [ombedjande om förlåtelse] och sätt ned ifrån mig synden och tyngden…” och då Gud är den Barmhärtigaste och älskar Sina tjänare mer än en mor älskar Sitt barn och vill ha lättnad och frälsning för Sina tjänare, tar säkerligen Han emot och förlåter snabbt bara människan uppriktigt ångrar sig och ber om förlåtelse. När vi utav ignorans och svaghet begått en synd måste vi snabbt backa, vända oss till Gud, ångra och be Gud om förlåtelse, inte insistera i synden och utav trots, och ha tilltro och hopp till Gud att Han tar emot och förlåter oss inshaAllah.

 

Vi ber Dig O vår Herre och Gud ”… O DU Ömsinta med Dina goda tjänare” om allt detta och allt kheir i denna värld och nästa och kheir ’aqeba så vi må leva levnaden av Profeten Mohammad(S) och Aal Mohammad(A) och dö döden av Profeten Mohammad(S) och Aal Mohammad(A) och bli redo för vår väntade Imams(AJ) alltmer snara ankomst inshaAllah och skänk oss allt detta och mer därtill utav den outsinliga ynnest och omfattande barmhärtighet och använd oss i Din tjänst under ledningen av Din Hujja(AJ) på dessa slutliga stunder av Din heliga bjudnings månad och låt oss inte lämna den utan ha blivit förlåtna och fått alla våra dyrkanshandlingar accepterade och alla duaa besvarade inshaAllah!

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 26

Ramadan-2010

اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْكوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین

”O Allah, låt min strävan i den vara tackad [accepterad och belönad]…”

Gud benämner Själv i den heliga Koranen att Han tackar och är Shakoor (den som tackar) vilket är ett av Hans attribut. Guds tackande innebär att Han accepterar och belönar det goda som Hans tjänare gör. Detta visar även Guds storhet och favör då Han Själv egentligen gett upphov, väglett, stärk och hjälpt tjänaren till det goda.

Utöver att utsätta sig för Guds barmhärtighet och få tawfiq att göra mer av det goda och ta vara på alla tillfällen, behöver vi även tänka på och sky att det goda vi väl gör verkligen når fram välbehållen och förblir oskadd hela vägen. Det är som allt arbete som en jordbrukare behöver anstränga sig igenom under hela processen från att plöja marken till sådd till skörd. Går det snett någonstans på vägen och i synnerhet på slutet, efter allt jobb och efter att grödan gett skörd, men då drabbas av skadedjur så förstör det hela resultatet och allt jobb evaporeras. På samma sätt strävar vi och anstränger oss i goda handlingar men får resultatet förstörd via exempelvis baktal eller andra synder som vi gör, och det är en allvarlig risk som vi behöver vara uppmärksamma på och undvika. På samma sätt är det en process från att ta tillfällen i akt, till att se till att utföra goda handlingar, till att försöka skydda och bevara dem och deras resultat och hindra det från att bli förstörd, så den må accepteras och belönas.

Gud säger i den heliga Koranen: de som förlorar mest på sina handlingar är de som anstränger sig i detta liv men deras strävan går förgäves medan de själva tror att de gör gott [se 18:103-104]. Det är som någon som går men inte når, arbetar men inte får resultat, söker men inte finner och anstränger sig men har inte framgång. Men om människans ansträngning och strävan får Guds belåtenhet så kommer det vara en ”tackad strävan” och för det behöver den vara sannfärdig, utav gudsfruktan och för Gud; ”Och den som vill nästa värld och strävar dess strävan för den och han är troende; så är dessas strävan tackad.” (den heliga Koranen 17:19)

 

Och vi ber Gud ”… och min synd i den förlåten och min handling i den accepterad…”

Månaden Ramadan är ett gyllene tillfälle att skörda av allt det goda mångfaldigt, så vi ber Gud förlåta våra synder inför månaden så att vi kan skörda och även mot slutet av den och få det accepterat. Med allt det goda som Gud välsignat oss med under månaden Ramadan, där även andetag är tasbih och sömn är dyrkan, och all Guds omfattande barmhärtighet som vill förlåta, vilken förlust det är att inte kunna göra sig ren från synd och köpa sig fri från synders tyngd som leder till ett eländigt liv och sedan till helvetet?!

Någon sa Imam Askari(A): varje natt vill jag be nattbönen men det går inte. Imamen(A) svarade: ”synder har satt dig i bojor.” När man inte kan gå upp till morgonbönen för att det är tungt eller kan ta vara på gryningar så är det synders effekt och lösningen är att göra istighfar och avstå från synd. Nu under denna heliga månad som går mot sitt slut och som Gud låtit vara ett speciellt tillfälle att kunna få allt förlåtet och komma högt, låt oss inte missa att uppriktigt göra istighfar och göra en kraftansträngning för att bli redo för vår väntade väntande Imam(AJ) inshaAllah.

 

Och vi ber Gud ”… och min brist i den täckt…” O DU som köper Dina tjänares anseende och täcker vår synd av Din barmhärtighet och inte avslöjar och skämmer ut oss.

Vi ber dig om allt detta O vår Herre och Gud ”… O DU den mest Hörande av de som hör”

Det återges att profeten Mosa(A) frågade Gud: är DU nära så att jag ska viska eller är DU avlägsen så att jag ska ropa? Gud svarade: Jag sitter med den som ihågkommer Mig.

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 25

Ramadan-2010

اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِكَ ومُعادیاً لأعْدائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبیائِكَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن

”O Allah, låt mig i den tyckande om Dina vänner…”

Det finns hadith som säger att ni inte når sanningen av tro om inte ni inte tycker om era närmaste släkt för att de inte är troende, och tycker om de avlägsnaste från er bara för att de är troende.

Imam Baqir(A) har sagt: Om du vill veta om det finns kheir i dig [om du tillhör paradis eller helvet], titta på ditt hjärta; om du tycker om de lydiga till Gud så vet att det finns kheir i dig [och du är av paradisets folk] och om du tycker om syndarna är du av helvetets folk; människan återuppstår [och förs samman] med de/det den tycker om på domedagen. Detta även om det vore en sten.

Guds awliya’ är, i enlighet med Koranens verser och riwayat, Guds följe och Hans rena riktiga tjänare som inte någonsin trotsar Guds och Hans Profets(S) befallning. Således omfattar awliya’ profeterna(A), de felfria Imamerna(A), martyrer i Guds väg och alla obesudlade och äkta Guds tjänare; dock har de olika rank och ställning.

 

Och vi ber Gud ” … och fientlig till Dina fiender…”

Shaitan har också sina awliya’ som tillsammans med honom utgör skaran av Guds fiender. Då Shaitan försöker avleda människor från frälsning och lycka och få dem att hamna i helvetet, vilket han svurit på, medan Gud vill att alla människor frälses och når sann lycka och därav framlagt den raka vägen för oss, så gör det Shaitan till Guds fiende. Annars är inte Shaitan värd eller i ställning att ställa sig upp mot Gud. Men hans olydnad av Guds befallning vid Adams skapelse, gjorde honom till den fördrivne från Guds barmhärtighet och han föll efter att han haft en hög ställning. Shaitans högmod och egenkärlek som inte fanns kvar någonstans i hans djup och inte hade avlägsnats med hans dyrkan, fick honom på fall och blev roten till hans fördärv och fiendskap.

Guds prövningar som Shaitan utsattses för och som människor utsätts för, bl.a. via Shaitans viskningar, är till för att ranka ställningen av Guds skapelser så att de själva inser sin egen kapacitet och ställning. De som tar sig igenom dessa prövningar med lydnad av Gud kommer nå en närmare ställning och högre rank hos Gud medan de som misslyckad för att de inte tagit hjälp av lydnad till Gud, förlorar och hamnar lågt. Detta var också vad som hände Iblis som är känd som Shaitan.

 

Och vi ber Gud ”… följande av Din Sista Profets(S) sunnah (förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling)…”

Vi ber alltså Gud om tawfiq och hjälp att följa Hans Profets(S) sätt och leverne som på arabiska refereras till som sunnah, vilket betyder förfarande och tillvägagångssätt i ord och handling. Vi ber om detta speciellt idag och i vår tid då det är åskådligt hur långt ifrån Profetens(S) förfarande och moral vi är i allt från samhällsstyre, moral och akhlaq, inkomst, användning av tid, nöjen, attityd och hjälpande av andra, familjeförhållanden, enkelt giftermål, matkonsumtion, motstånd mot förtryckt och uppstående för rättvisa etc. Hur lite detta följs är ett förtryck mot denna stora välsignelse och vägledning och att inte uträtta dess rätt dessutom, utöver att människan själv, både som individ och hela samhället är de som egentligen tar skada.

 

Och vi ber Dig om allt detta och allt kheir, utav Din outtömliga ynnest och oerhörda barmhärtighet, O vår Herre och Gud ”… O DU Värnet av profeters hjärtan” som DU låtit vara Dina felfria vägledare för Dina tjänare.

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 24

Ramadan-2010

اللهمّ إنّي أسْألُكَ فيه ما يُرْضيكَ وأعوذُ بِكَ ممّا يؤذيك وأسألُكَ التّوفيقَ فيهِ لأنْ أطيعَكَ ولا أعْصيكَ يا جَوادَ السّائلين

”O Allah, jag ber Dig i den om vad som gör Dig nöjd…”

Vi ber alltså Gud om Hans nöje och belåtenhet över oss och Hans nöje ligger i varje handling som är i enlighet med vad Han befallt oss till.

Om vi i svårigheter och prövningar kan vara underkastade och överlämna oss själva till Gud, innebär det att vi är nöjda med Honom och Hans bestämmelse och Han är nöjd med oss. Dock är det väldigt svårt att verkligen och i alla lägen vara nöjd med allt som Gud bestämt i både ord och handling och framförallt i hjärtat.

 

Och vi ber Gud ”… och jag söker tillflykt hos Dig från vad som gör Dig missnöjd…” Vi ber Gud alltså att hjälpa oss att inte göra vad Han har förbjudit, då detta utsätter oss för Hans missnöje och vrede.

Exempelvis har Imam Kadhim(A) sagt: ”Sannerligen har Gud förbjudit paradiset för varje person med ful tunga och den som inte skäms och inte bryr sig om vad han säger och vad andra säger om honom.” Det är ett exempel på handlingar som Gud ogillar och låter Hans vrede drabba personen.

 

Och vi ber Gud ”… och jag ber Dig om tawfiq (lycka och framgång) i den till att lyda Dig och inte trotsa Dig…”

I en riwaya säger Imam Jawad(A): En troende ska ha tre egenskaper; för det första tawfiq från Gud, för det andra tillråda sig själv, för det tredje ta emot tillrådan från andra.

Tawfiq behövs för allt och i allt – från i studier, tjäna förmögenhet och ha ett rikt liv till att lära ut, spendera förmögenhet och skänka och dö en värdefull död; och allt däremellan. Tawfiq är som en vän som inte vemsomhelst har lyckan att möta och hålla sällskap.

Vill man nå frälsning och lycka så går vägen genom lydnad av Gud och Profeten(S). Avstår man den vägen så hamnar man på Shaitans spår bort från Guds barmhärtighet och med det föremål för Hans vrede som man utsatt sig för [se även den heliga Koranen 3:32].

 

Och vi ber Dig om allt detta och allt kheir därtill, O vår Herre och Gud ”… O DU Frikostige mot de förfrågande” som inte lämnar någon obesvarad eller utan att skänka den något som är för dennes bästa.

 

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 23

Ramadan-2010

اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَى القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین

”O Allah, rengör mig i den från synder…”

När man går till en bjudning, man tvättar sig och gör sig rent och fint. Vi har kommit till Guds bjudning; har vi rengjort oss?

Precis som vatten tvättar bort allt smuts så att inget spår av det blir kvar ber vi Gud att rengöra oss från synd så att det inte återstår något spår av det i vårt hjärta och vår själ och kropp. Så att dessa inte blir ett hinder att nå Guds närhet och så att vi ska kunna ha nytta av månaden Ramadan. Vi måste bara vilja och be Gud. Precis som när ett barn gråter och ber om ursäkt så förlåter barnets far, är Gud ännu ömsintare och tar emot oss bara vi verkligen vill.

 

Och vi ber Gud ”… och rena mig i den från brister…”

Våra handlingar måste passera sju himlar och i varje himmel stoppas och checkas dessa för att kunna passera vidare. I en himmel stoppas handlingarna och kollas för baktal och om det förekommer, låter inte änglarna änglar som för upp handlingarna passera vidare utan säger åt dem att gå och kasta tillbaka det på utföraren. Men om det inte finns något baktal så får det passera vidare till nästa himmel där det stoppas och kollas för ’ujb (självgodhet) och samma process fortsätter likaså i nästa himlar där det checkas för hasad (avund), takabbor (högmod) o.s.v. Passerar det alla sju himlar så gläds änglarna men Gud ser i vilket syfte och med vilken niyya (avsikt) handlingarna är utförda och ser Han att handlingarna Gud förbjude inte är för Honom, så tas dem inte emot.

 

Och vi ber Gud ”… och pröva mitt hjärta i den till hjärtans taqwa…”

Taqwa (fromhet och gudsfruktan) behövs i hjärtat; att sky Gud och inte överträda Hans lagar och lyda Honom och Hans Profet(S) för att man tror och inte enbart när det inte finns risk för att ta skada. Exempelvis kan det ibland vara att man låter bli att bryta en regel för att slippa böter eller för att få ut något. Men ibland är det för att respektera landets regler för att man tror och respekterar. Vi ber Gud att hjälpa oss ha äkta taqwa utav tro och övertygelse och att i prövningen av hjärtat få oss lyckas få hjärtans taqwa som muttaqin (de fromma gudfruktiga) har inshaAllah

 

Och vi ber Dig O vår Herre och Gud om allt detta och mer utav Din ynnest, vid Din älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) ”… O DU Återställaren av de syndigas snubblande” och förlåta våra synder och få bort dess effekter som om inget hänt och värja oss från att åter falla i synd.

 

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 22

Ramadan-2010

اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَكَ وأنـْزِل علیّ فیهِ بَرَكاتِكَ وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِكَ واسْكِنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِكَ یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین

”O Allah, öppna för mig i den dörrarna av Din fadhl (ynnest)…”

Vi ber Gud att fortsatt bemöta oss med Sin ynnest för att om Han skulle bemöta oss med Sin adl (rättvisa) och ge oss enligt vad vi förtjänar, skulle det vara kört för oss.
Men vad menas med dörrar? Dörr är det barriär som behöver öppnas för att kunna inträda en viss plats eller behöver stängas för att hålla sig bort från en annan, och varje dörr behöver sin egen nyckel; såvida inte man har en huvudnyckel som går att använda på alla dörrar.

Dessa dörrar som nämns i duaa är dörrar som öppnas av Guds belåtenhet eller vrede. När en person syndar så gör synden att en av dörrarna till Guds vrede öppnas och på så vis är synden nyckel till dörren. Likaså när det gäller lydnad av Gud och goda avsikter och utförande av goda handlingar.

Vad innebär Guds fadhl då? Gud säger i den heliga Koranen: ”Och om det inte vore för Guds fadhl (ynnest) över er och Hans barmhärtighet, förvisso hade inte följt Shaitan utom ett fåtal” (4:83) samt ”Och om det inte vore för Guds fadhl över er och Hans barmhärtighet, förvisso hade ni varit utav förlorarna [i helvetet]” (2:64). Följe av Shaitan innebär villfarelse och inträdande av Guds vrede som manifesteras i helvetet, och det är Guds vägledning och tawfiq (framgång och lycka) över Sina tjänare, utav Hans fadhl (ynnest), som leder oss till Hans lydnad och underkastelse inför Honom. Således är Guds fadhl Hans vägledning till Sirat al-Mostaqim (den raka vägen) och det är vad vi ber Gud om att skänka oss idag utav Sin ynnest och barmhärtighet.

 

Och vi ber Gud ”… och nedsänd över mig i den Dina barakat (välsignelser)…” Då Gud öppnar dörrarna till Sin ynnest och barmhärtighet, kommer Hans välsignelser att regna över oss, vilket vi ber om ytterligare. Dessa barakat (välsignelser) omfattar både materiella, som allt vi behöver för överlevnad utav mat och vatten m.m., och andliga sådana, som tawba, thikr (Guds hågkomst), duaa samt många andra välsignelser som har både materiella och andliga aspekter som exempelvis trygghet, familj, troende och goda vänner, ett fromt rättvist samhälle m.m.

 

Och vi ber Gud ”… och skänk mig tawfiq (framgång och lycka) i den till vad som obligerar [frammanar och förorsakar] Din belåtenhet…” Vi ber Gud att vägleda, stärka, hjälpa, välsigna och skänka oss framgång i att göra vad som leder till Hans belåtenhet och att Han blir nöjd med oss – exempelvis tawfiq till duaa, till att hjälpa andra, till att skänka, till att vara som Gud älskar.

I enlighet med Koranen och återberättelser ligger Guds belåtenhet i lydnad och följe av Honom och Hans Profet(S) och med det Hans förpliktelser – uträttande av wajibat (det obligatoriska) och avståndstagande från haram (det förbjudna). Gud säger: ”Och lyd Gud och Sändebudet, så må ni förbarmas” (den heliga Koranen 3:132). Detta tills man når stadiet av ”Gud har blivit nöjd med dem och de nöjda med Gud; det är den stora segern” vilket vi ber Gud om att få idag (den heliga Koranen 5:119).

 

Och vi ber Gud ”… och bosätt mig i den i Ditt paradis mitt [hjärtat och den bästa högsta delen där Guds awliya (vänner och utvalda) finns]”

Och vi ber Dig om allt detta och allt kheir som DU skänker och fastställer utan sinande eller ände av Din ynnest och barmhärtighet, på denna dag och denna Laylat al-Qadr, då DU Själv sagt ”Då Mina tjänare frågar dig efter Mig; sannerligen är Jag nära, besvarar kallet av kallaren då den kallar” (den heliga Koranen 2:186), vid de närmaste och mest älskade hos Dig, vid Mohammad(S) och Ali(A) och Fatima(A) och Hassan(A) och Hossein(A) och de nio av hans ätt, vid vår väntade Imam(AJ), och vi ber om hans och vår faraj (befrielse) och kheir ’aqeba (gott slut) ”… O DU Besvararen av de nödställdas kall” och vi är alla nödställda och behöver Din undsättning.

Syskon, skicka salawat för vår Imams(AJ) snaraste faraj och med det alla människors faraj inshaAllah

Pärlor ur månaden Ramadans dagliga duaa – dag 21

Ramadan-2010

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِكَ دلیلاً ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین

”O Allah, låt för mig i den vara till Din belåtenhet en vägledning…”

Vi ber Gud att låta det finnas en för oss att nå Hans belåtenhet. Vi ber Gud att Han vägleder och hjälper oss till att göra och säga saker som Hans belåtenhet ligger i. Gud som vill att människan ska vara på ett visst sätt och bli gudomlig i sin strävan, och med andra ord har gett människan ett mål, har också visat vägen och försett med vägledare. Profeten(S) och Imamerna(A) är vägledningens lykta och vägledarna som visar och föregår och leder alla på Guds väg.

För att veta om Gud är belåten med en ska man se efter om man själv är belåten med Gud, som hadith anger. Se efter i sitt hjärta om man är nöjd med Guds bestämmelse och vad man fått och inte fått, vad man har och inte har, vad som hänt och inte hänt etc. eller om är missnöjd och hela tiden ifrågasätter varför det har hänt mig och varför har andra det så?!

Vi har hadith som beskriver att vi är som patienter och Gud är som en läkare. När en läkare ska ordinera mat, restriktioner och medicin så baseras det på varje patients specifika tillstånd och vad den behöver för att bli frisk. En person får vanlig mat, en annan ingen mat och en tredje bara vatten. Är det klokt av någon av dessa att protestera varför har jag inte fått och varför har den andra fått?!

Lita på Gud och Hans visdom om vad som är bäst för oss.

 

Och vi ber Gud ”… och låt inte för Shaitan i den över mig vara någon makt…”

I hadith lyder att tre grupper kan Shaitan inte komma åt: de som har ständigt Guds hågkomst, de som gör istighfar i gryningarna, de gråtande av Guds fruktan.

 

Och vi ber Gud ”… och låt paradiset vara för mig en boning och fristad…” där vi kan få evigt ro med Ahl al-Bait(A) inshaAllah.

 

Vi ber Dig O vår Herre och Gud ”… O DU beviljaren av behoven av de som ber Dig” Vi ber Dig O Allah på denna dag, dagen av de troendes Mästare Amir al-mo’menin Imam Alis(A) martyrskap, vid Amir al-mo’menin(A) att få vår Imam(AJ) bland oss medan vi omger honom och han leder oss och infriar Ditt löfte och vilja på jorden med Ahl al-Baits(A) ljus utplånandes allt mörker och förtryck inshaAllah.